– ارائه خدمات در زمینه امور و اصول خلاقیت عملی و نظری
– ارائه خدمات در زمینه بهره گیری از تخصص های لازم در حوزه های علمی و نظری